holograph

Autograph (griech. autographos ‘eigenhändig geschrieben’) Eigenhändige Niederschrift eines Textes.

(Plachta 1997, 135)

Contributed by Wout. View changelog.